اخلاق بد مانند یک لاستیک پنچر است.

تا عوضش نکنید راه به جایی نخواهید برد.