غفلت از فضای مجازی سبب ضربه خورد از آن می شود

رهبر معظم انقلاب

اگر از فضای مجازی غافل شویم ... مطمئنا ضربه خواهیم خورد.


رهبر معظم انقلاب در تاریخ 20 /07 /1391 بیان کردند:

اگر از فضای مجازی غافل شویم 

اگر نیروهای مومن و انقلابی این میدان را خالی کنند

مطمئنا ضربه خواهیم خورد.


جهت دریافت روی تصویر زیر کلیک کنید